תנאי פרטיות


סים זול מכבדת את פרטיותך ולכן מחויבת להגן עליה. סים זול נותנת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שתהיה מודע למדיניות ולשיטות של סים זול בתחום הפרטיות, ולבחירה שלך לגבי אופן איסוף המידע אודותיך והשימוש בו. הצהרת פרטיות זאת חלה על כל אתרי האינטרנט והמתחמים שבבעלות סים זול או המופעלים על ידה.

סוגי המידע שאנו אוספים
הצהרת פרטיות זאת חלה על מידע אישי ומידע לא אישי.

מידע אישי
מידע אישי הוא מידע הקשור בשמך. סים זול עושה שימוש במידע אישי על מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך, ולספק לך שירות טוב יותר. אם תבחר לספק לנו מידע אישי, הוא ישמש אך ורק לצורך הקשר של סים זול אתך. סים זול לא תמכור, תשכיר או תחכיר את המידע האישי שלך לאחרים.
סוגי המידע האישי שתספק לנו בדפי אינטרנט שונים של סים זול עשויים לכלול שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, זיהוי משתמש וסיסמאות, דרך מועדפת ליצירת קשר..
מטרת איסוף המידע האישי הינה שיפור האתר, התאמת תכניו לצרכיך ותחומי העניין שלך, להודיע לך על עדכונים הרלבנטיים לגביך, לאפשר לך גישה לחלקים באתר שהגישה אליהם מוגבלת לבעלי סיסמאות וחשבונות משתמש.

מידע לא אישי
מידע לא אישי הוא מידע אודות שימוש והפעלת שירות שאינו מקושר לזהותך. סים זול אוספת ומנתחת מידע לא אישי על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר סים זול.
המידע הלא אישי שאנו אוספים עשוי לכלול גם  את הדפים בהם ביקרת באתרי סים זול, כתובות URL ייחודיות בהן ביקרת באתר סים זול, סוג הדפדפן שלך וכתובת ה-IP שלך. רוב המידע הלא אישי נאסף באמצעות קובצי cookie ("עוגיות") או טכנולוגיות ניתוח אחרות. דפי האינטרנט של סים זול עושים שימוש בעוגיות, באלומות אינטרנט (Web beacons) ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית. השימוש בטכנולוגיות האמור לעיל אינו נעשה לצורך גישה למידע אישי שלך אלא לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר סים זול על חלקיו השונים.

כללי
לעיתים תעסיק סים זול חברות וצדדים שלישיים באספקת שירותים של עדכון האתר, דיוור ישיר או משלוח הודעות למנויי האתר. במקרים כאלה, נספק לאותן חברות את המידע הדרוש להן לאספקת השירותים ונאסור עליהן להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת. מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי להטיל אחריות כלשהי על סים זול בגין שימוש  ו/או נזק  שעלול להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.
 המידע שלך עשוי להישמר בשרתים במדינת ישראל או לפי בחירת סים זול, במדינה אחרת, ואתה מסכים מראש להעברת המידע למדינה אחרת לצורך שמירתו, בכפוף לכללי אבטחת המידע המפורטים בהצהרה זאת.

קישור לאתרים של צדדים שלישיים
לנוחיותך, עשויים אתרי סים זול לספק קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את אתר סים זול. איננו מאשרים אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או יוצרים מצגים כלשהם לגביהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים בלתי קשורים לסים זול אינו מכוסה על-ידי הצהרת הפרטיות של סים זול. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני מסירת מידע אישי שלך. ישנם צדדים שלישיים העשויים לחלוק את המידע האישי הנמצא ברשותן עם סים זול; על שיתוף כזה חלה מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

אופן השימוש במידע שלך
סים זול עושה שימוש במידע האישי שלך על מנת לספק לך שירותים ועל מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך. אנו נשתמש במידע אודותיך על מנת להפנות אליך מידע רלבנטי, מענה לשאלות, לעדכן אותך בדבר שירותים.
 מידע לא אישי נאסף לצורכי דיווח אודות השימוש באתר סים זול, ביצועי האתר ויעילותו. מידע זה משמש לשיפור האתר ותוכנו.
סים זול לא תמכור את המידע האישי שלך, לא תשכירו ולא תחכירו לאחרים. סם זול לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למעט כאמור לעיל, אלא במענה לפניותיך או אם סים זול תחוייב לגלות מידע אישי על-פי דין או צו של בית משפט. בעת מסירת המידע שלך תתבקש הסכמתך.
במקרה של מיזוג או שינוי מבנה של סים זול או פעילותה עשוי המידע האישי שלך לעבור לגוף אחר. היה ויתרחשו מיזוג  ו/או   שינויים מבניים אחרים , תעשה סים זול כל מאמץ סביר על מנת להודיע לך במקרה שתחלוק עם  הגוף האחר את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, על מנת שתוכל להמשיך לשרתך.

העדפות פרטיות שלך והבחירה שלא לחלוק את המידע
סים זול מאפשרת לך לבחור האם לקבל מגוון של מידע מהאתר. באפשרותך להירשם כמנוי על מנת לקבל מידע ושירותים ספציפיים מהאתר שאינם זמינים למשתמשים מזדמנים. אנו נעשה כל מאמץ על מנת לכבד את העדפותיך.
סים זול לא תעשה שימוש במידע אישי שלך למטרה אחרת מלבד זו שצוינה בעת שמסרת את המידע שלך. באפשרותך לקבל דיוור ישיר והודעות שיווקיות ככל שתהיינה. אנא ציין את ההעדפות שלך על ידי פנייה לפי פרטי "צור קשר" בסוף הצהרה זו.

המידע אודותיך וצדדים שלישיים
במידה ושירותים מסוימים של סים זול יהיו קשורים לשירותים של צדדים שלישיים בלתי קשורים, וחלקם מציעים לך לחלוק הן עם סים זול והן עם הצד השלישי את המידע האישי שהנך מספק. לא נחלוק את המידע האישי שלך עם אותם צדדים שלישיים אלא אם תבחר בכך.

הגישה למידע אודותיך ודיוקו
אנו נספק לך גישה למידע שלך, ובין היתר נעשה מאמץ סביר לספק לך גישה מקוונת ואפשרות לשנות את המידע שלך. על מנת להגן על פרטיותך, אנו גם ננקוט צעדים סבירים לאימות זהותך, על ידי סיסמה וזיהוי משתמש, לפני שתינתן לך גישה למידע שלך.
בחלקים מסויימים של אתר סים זול מוגבלת הגישה למשתמשים מסוימים בלבד, זאת באמצעות שימוש בסיסמאות ובאמצעי זיהוי אחרים.

אבטחת המידע האישי
אמנם סים זול משתמשת בטכנולוגיות ונהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים,
אך אין בכך כדי ליצור אחריות כלשהי של סים זול כלפיך בעניין זה.

שינויים בהצהרה זאת
יתכנו עדכונים להצהרת סים זול בעניין פרטיות מקוונת. עדכונים יפורסמו באתר כעדכון למסמך זה עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את ההצהרה המעודכנת, שכן היא המחייבת ממועד העדכון ואילך. על עדכונים מהותיים בהצהרה זאת תיידע אותך סים זול על ידי פרסום הודעה מפורשת באתר סים זול.
צור קשר
אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא שלח אותן לכתובת הבאה:
info@simzol.com
 
על תנאים אלו ועל האתר, ועל תנאי השימוש ועל הנובע מהם או כרוך בהם יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר עם תנאים אלו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת  בתל-אביב-יפו והמרכז בלבד. סים זול מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. סים זול אינה אחראית למקרה שנעשה שימוש באתר ממדינה אחרת שאינה נותנת תוקף לתנאים אלו. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות האמור בפסקה זאת.